מדיניות הפרטיות

להלן: “מדיניות הפרטיות”).

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד (להלן: “אתה”, “המשתמש/ים” או “הגולש/ים”). גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, לרבות הסתמכות על מחירים ו/או רכישת ו/או הזמנת מוצרים ו/או שירותים, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור למדיניות הפרטיות להלן. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא
ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הקמעונאי.

אם הנך מתחת לגיל 18 ,אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר.
אם אתה או הוריך אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש המידע מפורטים להלן:
מידע שנאסף מדיניות הפרטיות חלה על:

(א) הנתונים שתמסור כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (כדוגמת שם, מין, תאריך
לידה, כתובת, דרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני).
במידה שתירשם דרך הפייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה גם לנתונים שלך הידועים לצד השלישי דרכו נרשמת לאתר;
(ב) הנתונים המועברים על ידך בזמן השימוש באתר;
(ג) הנתונים הנאספים אודות הגולשים, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP , המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי
(ד) היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה ובחירה של מוצרים ורכישתם.

כל המידע המצוין בסעיף זה יקרא להלן “המידע”.
המידע (כפי שיעודכן מעת לעת) יישמר במאגר מידע המנוהל על ידי החברה או מי מטעמה. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, והעברת המידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה.
בכל עת תוכל לפנות לחברה ולבקש לעיין ו/או לתקן את המידע הנוגע אליך השמור במאגר
המידע.
הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.
המידע שתמסור בעת ההרשמה לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות
הפרטיות להלן.

מידע שמועבר:

הנך מאשר כי ידוע לך שהחברה עשויי להעביר את המידע שנאסף, לרבות היסטוריית הרכישות וההזמנות שלך, לספקי שירותים, שותפים עסקיים, לקבלני משנה, ולחברות בנות של החברה (להלן: “צדדים שלישיים”), אשר עשויים להשתמש במידע זה כדי:
(1 )לעזור לנו לספק לך שירותים ו/או להפעיל את האתר;
(2 )לסייע בהבנת אופן השימוש של הגולשים באתר ובשירותים שלנו;
(3 )לספק לך פרסום ממוקד מטרה לאור העדפותיך
האישיות באתר שלנו ובאתרים אחרים בהם תבחר לבקר.
אנו עשויים להשתמש ולשלוח מידע שאנו מקבלים לקבלני משנה הנמצאים במדינות שאינן מדינתך.
כל קבלני המשנה שלנו כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע.
עם זאת, ייתכן שרמת ההגנה על המידע אינה גבוהה בחלק מהמדינות כמו במקום מגוריך או עסקיך.
אנו עשויים להעביר את מאגרי המידע שלנו המכילים מידע אם נמכור את עסקנו או חלק ממנו.
החברה תימנע ככל האפשר מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים נוספים, אלא במקרים בהם ימצא כי איזו מפעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או רשות אכיפה כלשהי (כגון רשות המיסים, משטרת ישראל, וכו’) ו/או על פי כל דין, או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר ו/או מסיבות אחרות.
במקרים אלו רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות צו שיפוטי ו/או רשות האכיפה, לפי העניין.
בנוסף, אנו נשתף פעולה באופן מלא עם רשויות האכיפה או עם צו בית משפט הדורשים מאתנו להסגיר את זהותו/ה או התנהגותו/ה של כל משתמש/ת הנחשד/ת בהתנהגות בלתי-חוקית.
השימוש הנעשה במידע החברה, כמו גם צדדים שלישיים, רשאית לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש, לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהוא מציע, וכן לצורך יצירת קשר עם הגולשים.

הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת מידע, כי החברה תהיה רשאית לשמור במאגריה (או במאגר מידע המנוהל מטעמה, כאמור לעיל) את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור וכמפורט להלן:
(א) עשיית עסקאות מכל סוג עם צדדים שלישיים;
(ב) צרכים מסחריים אחרים, ללא תשלום כל תמורה;
(ג) מענה לשאלות,יצירת קשר ושליחת הודעות למשתמשים (לרבות עבור בדיקת שביעות רצון מטעם שירות לקוחות);
(ד) עיבוד והשלמת הזמנות, משלוחים ותשלומים של משתמשים;
(ה) צורכי פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים לצורכי שיפור התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית;
(ו)שיווק מכוון משתמש, המספק תוכן מותאם אישית למשתמש, הצעות ממוקדות ופרסומות בהתאם להעדפותיוהאישיות, הצעות ממוקדות ופרסומות של אתרי צדדים שלישיים בהם המשתמש עשוי לבקר;
(ז) יצירת קשר עם ידיעונים וחומרי קידום מכירות הקשורים לאתר ולשירותים,
(ח) מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר והשירותים, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר עם האתר.
החברה תהיה רשאית להשתמש במידע, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (באמצעות דואר אלקטרוני ו/או התראות Push Notifications/או הודעות טקסט לטלפון הנייד ו/או דרך הרשתות החברתיות ו/או דרך דואר ישראל), לרבות דברי פרסומת, מבצעים והנחות של האתר ו/או של צדדים שלישיים.

מדיניות פרטיות זו מהווה הסכמתך לשליחת דברי דוא”ל,פרסומות ומסרונים.

ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דוא”ל אלו, הינך יכול להסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בכל עת בעזרת שליחת דוא”ל לכתובת: [email protected]

על ידי ניתוח המידע שאנו מקבלים, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו ו/או קבלני משנה עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים ממגוון משתמשים (להלן: “הנתונים הסטטיסטיים”).
הנתונים הסטטיסטיים עוזרים לנו לבחון מגמות וצרכי משתמש, כך שנוכל לבחון מתן שירותים חדשים ולהתאים את המערכת והשירותים הנלווים לרצונות המשתמש.
אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו, בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
כמו כן, אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי.
אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מתוכנות שירותי המידע וניתוח סטטיסטי לשיפור המערכת.
המידע הנאסף לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של תוכנות שירותי המידע והניתוח הסטטיסטי.
החברה איננה נושאת בכל אחריות בגין שימוש במידע אודותיך המתקבל שלא באמצעותה אלא על-ידי צדדים שלישיים לרבות חברות ו/או מותגים של מוצרים אשר משתמשים או מופיעים באתר, ואשר אינם בשליטתה של החברה או מי מטעמה.

פודיט - רק מה שמיוחד
0
העגלה שלך
העגלה שלך ריקהחזרה לחנות
Scroll to Top

לפני שמתחילים

רק רוצים לוודא שאנחנו מגיעים אליכם